آموزش Ajax – قسمت چهارم 
دپارتمان ها

آموزش Ajax – قسمت چهارم

آموزش Ajax – قسمت چهارم

مشخصات محصول

تعداد بازدید: 260
تعداد دانلود : 0
نوع دانلود رایگان
تاریخ ۱۳۹۵-۱۱-۲۷

آموزش Ajax – قسمت چهارم

صفحه سرور ajax

صفحه سرور که به وسیله  javascript نامگذاری می شود یک فایل  asp ساده است که “getcustomer_xml.asp” نامیده می شود.

صفحه در vbscript برای یک سرور اطلاعات اینترنت نوشته شده است و می تواند به آسانی در php یا در بعضی دیگر از زبان های سرور نوشته شود.

به جای یک پایگاه داده یک دستور sql را اجرا می کند و نتیجه را به عنوان یک سند  xml برمی گرداند.

<%
 
response.expires=-1
 
response.contenttype="text/xml"
 
sql="SELECT * FROM CUSTOMERS "
 
sql=sql & " WHERE CUSTOMERID='" & request.querystring("q") & "'"
 
 
on error resume next
 
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
 
conn.Open(Server.Mappath("/db/northwind.mdb"))
 
set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
 
rs.Open sql, conn
 
if err <> 0 then
 
response.write(err.description)
 
set rs=nothing
 
set conn=nothing
 
else
 
response.write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")
 
response.write("<company>")
 
response.write("<compname>" &rs.fields("companyname")& "</compname>")
 
response.write("<contname>" &rs.fields("contactname")& "</contname>")
 
response.write("<address>" &rs.fields("address")& "</address>")
 
response.write("<city>" &rs.fields("city")& "</city>")
 
response.write("<country>" &rs.fields("country")& "</country>")
 
response.write("</company>")
 
end if
 
on error goto 0
 
%>

نکته :  به خط دوم در کد sql بالا توجه داشته باشید:

Response.contenttype=”text/xml”.

خاصیت content type  نوع شی http را برای response  تنظیم می کند.

مقدار پیش فرض برای این خاصیت text/html است.  دراینجا ما می خواهیم  content type به xml تبدیل شود.

سپس داده ها را از یک پایگاه داده انتخاب می کنیم  و یک سند  Xml با  داده ها می سازیم.

این مثال ها  ثابت می کند javascriptو xml(ajax) با هم همراه شده اند.

مطالبی که شاید خوشتان بیاد

۱۳۹۶-۰۳-۱۳
تعداد بازدید : 105

دانلود رایگان سورس منوی CSS

۱۳۹۶-۰۲-۱۲
تعداد بازدید : 84

معرفی React.js