طراحی آرم - طراحی لوگو ترکیبی صرافی ترکیه

لوگو ترکیب صرافی استانبول صرافی استانبول با تمامی الگوریتم ها و اندازه های متناسب روی کاغذ اتود زده شده و در آخر در سیستم بصورت دیجیتالی رسم شده است. در سمت چپ لوگو نیز نماد پول سکه روی هم انباشته شده و پول کاغذی ارزی مشاهده میشود که در آخر لوگو تایپ صرافی استانبول +نماد ها . لوگو شکل نهایی را  پیاده میکند. ......

لیست نمونه کاری های طراحی لوگو
help desk icon

بررسی سریع و اجمالی

اگر سوال خاصی در طراحی لوگودارید نگذارید ذهنتان را مشغول کند از آشنایی با شما خوشحال می شیم

طراحی آرم - طراحی لوگو ترکیبی صرافی ترکیه

لوگو ترکیب صرافی استانبول
صرافی استانبول با تمامی الگوریتم ها و اندازه های متناسب روی کاغذ اتود زده شده و در آخر در سیستم بصورت دیجیتالی رسم شده است.
در سمت چپ لوگو نیز نماد پول سکه روی هم انباشته شده و پول کاغذی ارزی مشاهده میشود
که در آخر لوگو تایپ صرافی استانبول +نماد ها . لوگو شکل نهایی را  پیاده میکند.

  • دسته مورد نظر: گرافیک - لوگو